Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o. Masarykova 17/A, 2. poschodie, Košice
IÈO: 36 756 725, DIÈ: 2022359724
Sme zmluvným partnerom zdravotných poisovní:

Pre pacientov poistených vo Všeobecnej zdravotnej poisovni a Unione je vyšetrenie plno hradené zo zákonného zdrav. poisenia
¼utujeme, so zdravotnou poisovòou Dôvera, a.s. momenálne nie sme v zmluvnom vzahu
Cenník
Všetky indikované vyšetrenia pre pacientov poistených v zdravotnej poisovni VšZP a Union sú plno hradené
Posielanie lekárskeho nálezu na adresu pacienta resp. mailom 3,00 €
Potvrdenie do zamestnania 1,00 €
Prednostné vyšetrenie mimo ordinaèných hodín 6,60 €
Genetické vyšetrenie pre pacientov Dôvery 25,00 €