Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o. Masarykova 17/A, 2. poschodie, Košice
IÈO: 36 756 725, DIÈ: 2022359724
Ambulancia poskytuje genetické vyšetrenie:
  • tehotných žien mladších ako 17 r., starších ako 34 r., s pozitívnym integrovaným alebo T-testom, s patologickým USG nálezom plodu, s výskytom vrodenej vývojovej chyby alebo geneticky podmienenej choroby v rodine
  • párov s poruchou plodnosti, resp. s opakovanými potratmi
  • párov v príbuzenskom zväzku
  • žien s poruchou menštruaèného cyklu
  • mužov s patologickým spermiogramom
  • rodín s opakovaným výskytom onkologického ochorenia v rodokmeni resp. v mladom veku
  • detí a dospelých s vrodenou vývojovou chybou, genetickými chorobami v rodine
  • detí s poruchou rastu, telesného a duševného vývoja, nástupu puberty
K vyšetreniu je potrebný výmenný lístok od odborného lekára. Prosím nezabudnite prinies výsledky predošlých vyšetrení.
Ambulancia spolupracuje so všetkými molekulovo-genetickými laboratóriami na Slovensku. V prípade nedostupnosti vyšetrenia na Slovensku zabezpeèí analýzu v zahranièí.