Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o. Masarykova 17/A, 2. poschodie, Košice
IÈO: 36 756 725, DIÈ: 2022359724
MUDr. Eva Pálová (1978)
  • promovala na LF UPJŠ Košice v roku 2003
  • od roku 2003 pracuje na Oddelení lekárskej genetiky Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice
  • v roku 2007 získala atestáciu v odbore klinická genetika
  • od roku 2008 je spolupracovníèkou laboratória Gendiagnostica Košice, s.r.o.
  • v rokoch 2008-2009 viedla Pododdelenie lekárskej genetiky Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice
  • Zahranièné stáže:
    St. Louis Children´s Hospital, Washington University, Missouri, USA (Grange, MD) 2009
    Laboratoø molekulární genetiky, Onkologické centrum J. G. Mendela, Nový Jièín, ÈR 2009