Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o. Masarykova 17/A, 2. poschodie, Košice
IÈO: 36 756 725, DIÈ: 2022359724
Vyšetrenie môžete výrazne urýchli, ak so sebou prinesiete vyplnený dotazník, súhlas s vyšetrením a výsledky predošlých vyšetrení. Vyhnete sa tak zbytoènému stresu z èakania na konzultáciu a zisovania údajov o rodine.
Je potrebné, aby partner tehotnej ženy vyplnil dotazník pre muža. Ak sa jedná o vyšetrenie dieaa, vyplòte dotazník aj pre matku a otca.
Dotazník pre ženu/manželku/partnerku/matku
Dotazník pre muža/manžela/partnera/otca
Dotazník pre diea

Súhlas v vyšetrením