Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o. Masarykova 17/A, 2. poschodie, Košice
IÈO: 36 756 725, DIÈ: 2022359724
Ambulancia klinickej genetiky fungujúca ako súèas Centra prenatálnej diagnostiky je prvým súkromným zdravotníckym zariadením poskytujúca genetické vyšetrenie a konzultáciu v Košiciach. Pracovisko sa zameriava hlavne na prenatálnu oblas, ale venuje sa taktiež pacientom s poruchou plodnosti, vrodenými vývojovými chybami a geneticky podmienenými ochoreniami. Súèasou genetického vyšetrenia je analýza rodokmeòa, klinické vyšetrenie, odber krvi na vyšetrenie karyotypu resp. DNA analýzu, vyhodnotenie laboratórnych výsledkov, poradenstvo, odporúèanie ïalšej zdravotnej starostlivosti, genetická konzultácia pokrvných príbuzných v riziku genetického ochorenia.

Našim cie¾om je poskytnú komplexnú zdravotnú starostlivos v príjemnom prostredí, s vysokou odbornosou a individuálnym prístupom k pacientovi.